Ljudklassningsbeskrivning i bostäder enligt SS 25267

Ljudklass A: Ljudklassen motsvarar mycket goda ljudförhållanden.

Ljudklass B: Ljudklassen motsvarar betydligt bättre ljudförhållanden än ljudklass C. Denna ljudklass bör tillämpas om god boendemiljö efterfrågas.

Ljudklass C: Ljudklassen ger tillfredsställande ljudförhållanden för en majoritet av de boende och kan tillämpas som minikrav enligt Boverkets föreskrifter.

Anm.: Funktionskraven i denna standard är avpassade för respektive ljudklass på basis av lång praktisk erfarenhet av subjektivt upplevd ljudmiljö i bostäder. Det bör dock observeras, att byggnadskonstruktioner av praktiska och ekonomiska skäl inte kan dimensioneras för att helt undvika hörbara ljud från angränsande utrymmen från alla typer av aktiviteter. Hörbara ljud kan förekomma även i byggnader som uppfyller de högre ljudklasserna, exempelvis vid hopp eller kraftiga slag mot bjälklaget.

Trumljud: Trumljud behandlas i SS 25268 (utgåva 2 2007) och benämns där ”Stegljud i samma rum”. Kravet anger att trumljud skall begränsas i utrymmen där flera människor vistas mer än tillfälligt, t.ex. i storrumskontor, förskolor mm. Riktlinjer för mätning och bedömning av trumljud finns i SIS teknisk rapport 2007:15 (www.sis.se). Grad av trumljud beror av vilken golvbeläggning som används. Kontakta Granab för närmare information inför projektering.

Förutsättningar

Granabs Golvregelsystem inklusive övergolv kan utformas för olika ljudklasser (A-C enligt BBR och SS 25267/SS 25268)

För att projekterad ljudklass mellan rum i byggnader med Granab Golvregelsystem skall uppnås både vertikalt och horisontellt är det viktigt:

att aktuella bjälklags- och väggkonstruktioner ger rätt förutsättningar för att man skall uppnå rätt ljudklass, vilket kan kontrolleras genom att beräkna ljudisoleringen i råbjälklag och väggar enligt SS-EN 12354 eller genom att mäta ljudisoleringen i produktionsfas enligt metoder i SS 25267. Mätning görs innan undergolvsystemet monteras, med tillfälliga åtgärder under mätningen som förhindrar luftljudsläckage mellan mätrummen.

  • att Granab Golvregelsystem installeras och utförs enligt Granabs monteringsanvisningar och montagechecklistor.
  • att Granabsystemet med golvbeläggning kan röra sig fritt och inte ha stumma kontaktpunkter med stommen, t.ex. vid anslutningar och genomföringar.
  • att ljudläckage genom fogar och installationer i golv och väggar förhindras.
  • att flanktransmission via anslutande konstruktioner – ytterväggar, bjälklagens undersida etc. förhindras.
  • att överhörning via ventilationskanaler mellan lägenheter ej förekommer.
    se vidare Granabs Allmänna Leverans- och Försäljningsvillkor.

Definition Stegljudsnivå:
Ljudtrycksnivån i ett angränsande utrymme från en standardiserad stegljudsapparat som hamrar på ett bjälklag

Definition luftljudsisolering:
Skiljekonstruktionens förmåga att reducera ljud som når konstruktionen via luften.

Läs mer om akustik

Steg- och luftljudsisolering

Ljudklassningsbeskrivning i bostäder

Stegljudsreduktion i laboratorium

Steg- och luftljudsreduktion 3000N

Steg- och luftljudsreduktion 7000N

Steg – och luftljudsreduktion CLT

Kontor, offentliga lokaler

Kataloger

Film

För att säkerställa att projekterad ljudklass uppnås både vertikalt (mellan våningsplan) och horisontellt (i samma våningsplan) i färdig byggnad måste alla delar av en byggnadskonstruktion fungera på rätt sätt. Ljudkonsult bör anlitas för genomgång av projekterade byggnadskonstruktioner (bygghandlingar). I byggskedet bör utförandet granskas enligt våra checklistor.

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem