Steg- och luftljudsisolering i bostäder och kontorslokaler

  • Stegljudsnivåvärdet skall eftersträvas så lågt som möjligt.
  • Luftljudsisoleringsvärdet skall eftersträvas så högt som möjligt.

En väl fungerande ljudisolering mot omgivande utrymmen är viktig för en bra boende- och arbetsmiljö. Undersökningar visar, att i äldre byggnader störs boende ofta av stegljud, stomljud, högljudd musik, slag i dörrar, spring i trapphus, ljud från spolande vatten, hissar, ventilation och trafikbuller. God ljudmiljö är idag ett prioriterat boendekrav när man bygger nya bostäder liksom större krav på tystare arbetsmiljö i kontor och skolor.

Ljudklassningsstandarder anger ljudkrav för bostäder och lokaler.

Boverkets byggregler (BBR) ställer ett generellt formulerat krav på att byggnaders ljudmiljö skall utformas så att boende och brukare skyddas effektivt mot buller. I ett allmänt råd ställer BBR ett antal krav på bostäder och lokaler. Rådet anger även att ”om bättre ljud-förhållanden önskas kan ljudklass A eller B väljas enligt SIS-standarderna SS 25267 (bostäder) och SS 25268 (lokaler). Kontrollmetoder beskrivs i Boverkets handbok ”Bullerskydd i bostäder och lokaler” (www.boverket.se) samt i standarderna. I praktiken projekterar man oftast bostäder för ljudklass B, för att uppfylla kundernas önskemål. Standarderna ställer särskilda krav på ljudisolering vid låga frekvenser, eftersom de har visat sig vara särskilt viktiga för den subjektivt upplevda ljudmiljön. SP:s vägledning ”Stegljudstestade golvbeläggningar”

(SP Rapport 2012:47) visar hur golvkonstruktioner kan väljas så att stegljudskraven uppfylls, samt hur man kan räkna ut vilken ljudklass man får med en viss kombination av bjälklag och golvkonstruktion. I byggnader med Granabsystemets ljuddämpande undergolvssystem får man en väsentligt förbättrad ljudisolering av bjälklaget (även vid låga frekvenser) jämfört med konventionella tunna golvbeläggningar.

Installationer som dras fritt under Granabsystemet ger inte upphov till stomljud eftersom de inte sitter fast i stommen.

Dokumentation av Granabsystemets ljudisolerande egenskaper.

Granabsystemet har utvecklats i nära samarbete med forskare och ljudkonsulter inom byggnadsindustrin för att tillgodose högt ställda krav på steg- och luftljudsisolering i bostäder, kontor och skolor. Granabsystemet fungerar som en tilläggsisolering av byggnadsstommen vid både nybyggnad och ombyggnad. Granabsystemets steg- och luftljudsisolerande funktion har dokumenterats noggrant enligt kraven i SS 25267, bland annat genom laboratoriemätningar och ett stort antal fältmätningar i färdigställda byggnader. Därigenom har värden för ljuddämpningen kunnat fastställas, som medger att ljudisoleringen i byggnad kan verifieras med beräkning så som anges i SS 25267. Beräkning av ljudisolering i färdig byggnad skall göras enligt svensk och europeisk standard SS-EN 12354 del 1 och 2 med indata från Granab. Indata för betongbjälklag finns i BASTIAN-databasen samt på www.svenskbetong.se. För lätta bjälklag, typ träbjälklag, kontakta Granab.

Läs mer om akustik

Steg- och luftljudsisolering

Ljudklassningsbeskrivning i bostäder

Stegljudsreduktion i laboratorium

Steg- och luftljudsreduktion 3000N

Steg- och luftljudsreduktion 7000N

Steg – och luftljudsreduktion CLT

Kontor, offentliga lokaler

Kataloger

Film

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem