Lydklassebeskrivelse for boliger iht. DS 490

Lydklasse A: Denne lydklasse svarer til meget gode lydforhold.

Lydklasse B:Denne lydklasse svarer til tydeligt bedre forhold end

Lydklasse C: Denne lydklasse giver tilfredsstillende lydforhold for størstedelen af beboerne og anvendes som minimumskrav i henhold til Bygningsreglementet.

Kom.: De funktionelle krav i denne standard er passende for den respektive lydklasse på grundlag af lang, praktisk erfaring med subjektivt opfattede lydmiljøer i boliger. Det skal dog bemærkes, at bygningskonstruktioner af praktiske og økonomiske årsager ikke kan dimensioneres til helt at undgå hørbare lyde fra tilstødende rum fra alle typer af aktiviteter. Hørbare lyde kan forekomme selv i bygninger, der opfylder de højere lydklasser, for eksempel ved hop eller skarpe slag mod bjælkelaget.

Trommelyd: Trommelyd behandles i EN 16205 ”Laboratory measurements of walking noise on floors”. Trommelyd skal begrænses til områder, hvor flere mennesker opholder sig af mere end tilfældige grunde, f.eks. i store kontorer, børnehaver m.m. Retningslinjer for måling og vurdering af trommelyd findes i SIS teknisk rapport 2007:15 (www.sis.se). Graden af trommelyd afhænger af den anvendte gulvbelægning. Kontakt Granab for at få yderligere oplysninger om projektering.

Forudsætninger

Granab Strøsystem inklusive overgulv kan udformes til forskellige lydklasser (A-C iht. DS 490)

For både vertikalt og horisontalt at opnå den planlagte lydklasse mellem faciliteter i bygninger med Granab Strøsystem er det vigtigt:

at bjælkelags- og vægkonstruktionerne giver de rette forudsætninger for, at man kan opnå lydklassen. Dette kan kontrolleres ved at beregne lydisolationen i bjælkelaget og væggene iht. DS/EN 12354 eller ved at måle lydisolationen i produktionsfasen ifølge metoderne i DS/EN ISO 140. Målingen skal foretages inden montage af undergulvsystemet med midlertidige løsninger under målingen, der forhindrer luftlyde mellem målerummene.

  • at Granab Strøsystem monteres i overensstemmelse med Granabs monteringsvejledninger og tjeklister.
  • at Granab-systemet med gulvbelægning kan bevæge sig frit og ikke har uelastiske kontaktpunkter med rammen, f.eks. ved tilslutninger og gennemføringer.
  • at luftlyde gennem fuger og installationer i gulve og vægge forhindres.
  • at overførsel af lyde via tilgrænsende konstruktioner – ydermure, bjælkelagets underside osv. forhindres.
  • at overførsel af lyde via ventilationskanaler mellem lejligheder ikke kan forekomme.
    Se desuden Granabs generelle leverings- og salgsbetingelser.

Definition trinlydniveau:
Lydtrykniveauet i et tilstødende lokale fra et standardiseret testapparat, der banker på et bjælkelag.

Definition af luftlydisolation:
Bygningskonstruktionens evne til at dæmpe lyd, der går gennem konstruktionen via luften.

Læs mere om akustik

Trin- og luftlydisolation

Beskrivelse af lydklassificering for boliger

Trinlydsreduktion i laboratorium

Trin- og luftlydreduktion 3000N

Trin- og luftlydreduktion 7000N

Trin- og luftbåren støjreduktion CLT

Kontorer, offentlige faciliteter

Kataloger

Film

For at opnå den planlagte lydklasse både vertikalt (mellem etager) og horisontalt (på samme etage) i færdige byggerier skal alle dele i en bygningskonstruktion fungere korrekt. Der bør anvendes en lydkonsulent til at gennemgå den projekterede bygningskonstruktion (bygningsdokumenter). I anlægsfasen skal udførelsen undersøges i henhold til vores checklister.

Vores systemer

Granab Strøsystem 3000N

Med indstillelig højde fra 30 til 140 mm, ekskl. gulvbelægning.

Granab Strøsystem 7000N

Med indstillelig højde fra 50 til 420 mm, ekskl. gulvbelægning.

Granab Strøsystem 8000W

Til justerbar højde fra 85-470 mm ekskl. gulvbelægning til både nybyggeri og renovering, primært til trægulve.

Granab Strøsystem 9000N

Med indstillelig højde fra 70 til 420 mm, ekskl. gulvbelægning.